Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Download Biên bản và nghị quyết thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bản cung cấp thông tin tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1gaaVNU1Q9HC4ZxrEmBv0pkf4C1CAKqN1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10AgXSTGMwe8Ps1bQ0otKFLvo84GzXjCX/view?usp=sharing