Thay đổi nhân sự

Nghị quyết Số: 28/NQ-HĐQT-SBM thông qua việc miễn nhiệm chức danh GĐ Công ty CPĐT PT Bắc Minh đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 24/4/219, đồng thời bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 24/4/2019, bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018 – 2019 đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 24/4/2019 và bổ nhiệm chức danh GĐ Công ty CPĐT PT Bắc Minh đối với Ông  Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 24/4/2019.