Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại tỉnh Thái Bình và miễn nhiện người đứng đầu Chi nhánh