Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị – SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và tài liệu (tham khảo) dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
* Thời gian: Từ 15h00′ ngày 24 tháng 09 năm 2016.
Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội).
Thành phần:     
       – Các Cổ đông hiện hữu của SBM đến ngày 31/07/2016.
       – Hội đồng quản trị;
       – Ban kiểm soát;
       – Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
* Nội dung chi tiết: Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu và tải tài liệu dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo link download sau: