Thông báo Giao dịch cổ phiếu mã SBM trên thị trường chứng khoán UPCoM

I. Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

 

II. Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh