Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Kính đề nghị Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nghiên cứu trước tài liệu và mang theo để sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thời gian 14h 00, ngày 14 tháng 4 năm 2017, tại Phòng họp hội tường tầng 3 (Số 03 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội).
(Quý cổ đông tải tài liệu dùng trong Đại hội theo đường dẫn (link))
1. Thông báo mời họp, giấy xác nhận, giấy ủy quyền dự Đại hội và chương trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
2. Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
6. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
7. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS
Link 7: mediafire.com/file/zc6mmi2ra5383b6/10.+To+trinh+thu+lao+H%C4%90QT%2C+BKS+%28OK%29.doc
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ
9. Tờ trình về việc không tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh  tham dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ./.