Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021