Thông báo thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị – SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và tài liệu (tham khảo) dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
   * Thời gian: Từ 14h00  ngày 08 tháng 4  năm 2016.
   * Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)
   * Thành phần:  
       – Các Cổ đông hiện hữu của SBM đến ngày 23/3/2016.
       – Hội đồng quản trị;
       – Ban kiểm soát;
       – Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
   * Nội dung chi tiết: Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu và tải tài liệu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo link download sau: 
Link Tổng hợp: Tải tại đây.
Tài liệu 1: Quý Cổ đông thực hiện chương trình và các thủ tục sau:
Tài liệu 2: Quý Cổ đông nghiên cứu và tải các tài liệu sau để dự họp: Tải tại đây.
* Quy chế làm việc: Tải tại đây.
* Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử: Tải tại đây.
* Báo cáo của HĐQT: Tải tại đây.
* Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016: Tải tại đây.
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016: Tải tại đây.
* Tờ trình về việc Thông qua BCTC 2015, chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2016: Tải tại đây.
* Tờ trình về việc Thù lao HĐQT, BKS: Tải tại đây.
* Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ: Tải tại đây.
* Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh: Tải tại đây. Tải phụ lục đính kèm.
* Tờ trình về việc Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018: Tải tại đây.