Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018