Thông báo tổ chức họp Hội đồng quản trị SBM mở rộng năm 2018