Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017