Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Bài viết trước đó Báo cáo thường niên năm 2018