Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1L4nGLdpn4UIhLiu4VV1tH9KUsoeGfo5g/view?usp=sharing