Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam