Thông báo về việc: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh