Tin ngắn

Ngày 18-8-2011 công trường thủy điện Tà Cọ đã đưa và lắp đặt xong 02 buồng xoắn của thủy điện Tà Cọ.

Một số hình ảnh của hai buồng xoắn đã được lắp đặt.

dfgg

fdgdf

gdfg

dfgdf

dfgdfg

fgg

dfg