Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Download file tài liệu Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023 tại đây:

Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023