Ngày 01/01/2012, Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam sẽ vận hành chính thức: Nếu đáp ứng đủ điều kiện