Thông tin tài chính

 • Không có chuyên mục
 • 14/10/2022

  Download file tài liệu Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rMVg-g4gR3L1SPSexnzlYfVncr_Im52E/view?usp=sharing …

  14/10/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III/2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1OvsvtJvbMgsGTgk1x0FmtS_DRQqrozEv/view?usp=sharing     …

  19/07/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2022 và công văn giải trình tại …

  04/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1asN6YvOhGjGJiPdWvWaTFkdMwkU3PxW-/view?usp=sharing   …

  28/01/2022

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1G5flx-zDuu9VxROWZxFSgTX6Y_z_Pt-d/view?usp=sharing …

  18/01/2022

  Download file: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1u1uDY7-VZLZOqoJbJydE_f0XrS-2P6Cl/view?usp=sharing …

  19/10/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021 tại …

  11/08/2021

  Download file: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán và công văn giải trình LNST bán niên năm 2021 so với năm 2020 tại …

  30/07/2021

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sI4TOwRlswYM_iH-8GkXe004t9BeAOx9/view?usp=sharing …

  15/07/2021

  Download file: Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình tại …