Thông tin tài chính

 • Không có chuyên mục
 • 30/01/2024

  Download tài liệu Bản cung cấp thông tin về quản trị SBM năm 2023 tại đây: Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty SBM năm 2023 …

  30/01/2024

  Download tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 …

  18/01/2024

  Download tài liệu Báo cáo tài chính niên độ Quý IV năm 2023 tại đây: Báo cáo tài chính niên độ Quý IV năm 2023 …

  17/10/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận sau thuế niên độ quý III năm 2023 tại đây: Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính niên …

  14/08/2023

  Download file tài liệu Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023 tại đây: Toàn văn báo cáo tài chính bán niên năm 2023 …

  25/07/2023

  Download file tài liệu Công bố cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty SBM tại đây: Công bố cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023 …

  18/07/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa niên độ Quý II năm 2023 tại đây: Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa …

  19/04/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 tại đây: https://drive.google.com/file/d/11Z9ryDvMV__xIeEgbNCbttqC9tYVvcOo/view?usp=sharing …

  15/03/2023

  Download file tài liệu Báo cáo thường niên năm 2022 tại đây: Báo cáo thường niên năm 2022 …

  07/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình Lợi nhuận sau thuế tại …