Các công trình dự án mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã và đang thực hiện

Hợp đồng kinh tế số: 02/2007/ HĐKT – TV ngày 12/4/2007.
Về việc: Khảo sát lập HSMT, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.
Công trình: Tuyến đường dây 110 kV đấu nối nhà máy thuỷ điện Bản Rạ tỉnh Cao Bằng.
Hợp đồng kinh tế số: 06/2007/HĐKT-TV ngày 15/6/2007.
Về việc: Khảo sát, lập DAĐT, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán.
Công trình: Xây dựng đường dây 110 kV đấu nối NMTĐ Nậm Giôn -Mường la – Sơn La.
Hợp đồng tư vấn số: 2410/HĐTV-2008 ngày 24/10/2008.
Về việc: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Công trình: Nâng cao vị trí cột số 252 đường dây 110 kV Uông Bí-Phả Lại.
Hợp đồng kinh tế số: 11/2008/HĐKT_TV ngày 3/11/2008
Về việc: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị bán điện, phương án đấu nối và hệ thống đo đếm điện năng
Công trình: Nhà máy thuỷ điện Suối Lĩnh, xã Thân Thuộc, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu.
Hợp đồng nguyên tắc số:01/2009/HĐKT-TV ngày 01/01/2009
Về việc: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-Tổng dự toán
Hạng mục: Tuyến đường dây 110 kV đấu nối lưới điện Quốc gia
Công trình: Nhà máy thuỷ điện Ngòi Hút 2, tỉnh Yên Bái