CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Download file tài liệu CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1I-jq6YcXv4NCmUH00E1qSGiYQbxjjIHP/view?usp=sharing