CBTT: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Download file tài liệu Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại đây:

Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028