CBTT Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Download file tài liệu CBTT Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại đây:

Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023