CBTT: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông

Download file tài liệu CBTT trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông tại đây:

Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông