Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền cho cổ đông

Download file Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền cho cổ đông tại đây: