Công bố thông tin về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018