Công bố thông tin về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, 2020

Download file: Công bố thông tin về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, 2020 tại đây: