Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Download nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/4y4a4rkqeljgwts/congbothongtinveviectochucDHDCDthuongniennam2021.pdf/file