Thay đổi người thực hiện Công bố thông tin của Công ty SBM

Thay đổi người thực hiện Công bố thông tin của Công ty SBM từ Ông Nguyễn Văn Minh sang Ông Vũ Minh Tú.