Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị – SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
* Thời gian: Từ 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2019.
Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)
Thành phần:    
– Các Cổ đông hiện hữu của SBM theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD cung cấp chốt ngày 02/04/2019.
– Hội đồng quản trị;
– Ban kiểm soát;
– Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
* Nội dung chi tiết: Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu và tải tài liệu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo link download sau:      
I. Thời gian, địa điểm, điều kiện và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
* Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
II. Tài liệu tham khảo và dùng trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
* Quy chế làm việc 
* Báo cáo của Hội đồng quản trị
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
* Quy chế để cử,ứng cử, bầu cử 
* Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2018 kế hoạch năm 2019
* Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018 – 2023
* Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ
* Tờ trình thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát