CBTT Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Download file tài liệu CBTT Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại đây:

https://drive.google.com/file/d/19vl8F1JG6mspwgy-fDOpMU5HC1QfB_qh/view?usp=sharing