CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông

Download file tài liệu CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1ayAxdLorgQNlQDnBk0EFMoM6Y9dB2V1I/view?usp=sharing