CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1FYioiQNhlL5HG84ZwiVV5LseOmCfH14Q/view?usp=sharing