CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Download file tài liệu CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại đây:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023