CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tải Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại đây:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Thong bao moi hop DHDCD TN 2023

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Quy che lam viec DHDCD TN 2023

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Bao cao cua HDQT tai DHDCD TN 2023

4. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

Bao cao KQXSKD nam 2022 va Ke hoach SXKD nam 2023

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Bao cao hoat dong cua BKS nam 2022 va Ke hoach nam 2023

6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

To trinh thong qua BCTC nam 2022 và lua chon don vi kiem toan BCTC nam 2023

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuân, chia cổ tức và trích lập các quỹ:

To trinh thong qua phuong an phan phoi loi nhuan, chi co tuc và trich lap cac quy

8. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

To trinh thong qua thu lao HDQT, BKS

9. Tờ trình phương án bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

To trinh phuong an bau HDQT, BKS nhiem ky 2023-2028

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh:

To trinh sua doi Dieu le

11. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

Quy che de cu, ung cu, bau cu