Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

1. Giấy mời đại hội.

2. Chương trình nghị sự.

3. Tài liệu đại hội (Được gửi trực tiếp đến quý cổ đông khi tham gia đại hội)