Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 10

Download chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 10 tai đây:

https://drive.google.com/file/d/1WOiNuvocqlkT1LyyG7NkLMt409pHYt8U/view?usp=sharing