Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 – 2020 cho Cổ đông

Download file: Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 – 2020 cho Cổ đông tại đây: