Công bố thông tin về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Download biên bản, nghị quyết Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1LxPfNYtM2HSC8kIXeBK2AUh1y2W3A1Kf/view?usp=sharing