Công bố về việc đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động theo định kỳ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh