Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011
Thành phần gồm:
– Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh;
– Ban kiểm soát;
– Ban lãnh đạo.
Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc và chủ tọa phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, đã thông qua các báo cáo:
– Báo cáo của Ban Giám đốc;
– Báo cáo của Ban kiểm soát;
– Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và các vấn đề có liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, với sự nhất trí 100% của các Cổ đông tham dự.
Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội

Đại diện quản lý vốn góp của các Cổ đông gồm: Tổng công ty điện lực Miền Bắc; Công đoàn Tổng công ty điện lực Miền Bắc; Công đoàn Công ty điện lực Sơn La; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh; Công ty cổ phần Chứng khoán VNS; Công ty cổ phần  đầu tư  xây dựng và thương mại Điện lực Miền Bắc tham gia đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Đại hội. 

Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội.  

Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội.  

Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội.  

Đại diện Ban kiểm soát phát biểu ý kiến. 

Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán VNS phát biểu. 

Sau 1/2 ngày Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 đã thành công tốt đẹp.