Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH XI do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 13h30 ngày 16 tháng 5 năm 2014 tại Phòng họp Sông Lô, Khách sạn Sheraton Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 với mục đích tổng kết hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2013, thông qua kế hoạch năm 2014.
Đại hội có sự tham dự của:
+ Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Và sự có mặt tham dự của 16 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền của 48 Cổ đông/51 Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
+ Các vị khách mời…
Ông Vũ Minh Tú (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội
Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 30.844.003 cổ phần/31.500.000 cổ phần, chiếm 97,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.
Ông: Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau.
    * Đoàn chủ tịch:
    – Ông: Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
    – Ông: Lại Hợp Quốc – Ủy viên
    – Ông: Lê Đình Lượng – Ủy viên
Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Thiều Kim Quỳnh, Ông Lê Đình Lượng)
    * Ban thư ký:
    – Ông: Vũ Quang Long – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
    – Ông: Nguyễn Văn Minh – Ủy viên
    * Ban bầu cử:
    – Ông: Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban
    – Ông: Vũ Minh Tú – Ủy viên
    – Ông: Tường Thế Huy – Ủy viên
Ông Lê Đình Lượng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, được sự Đại hội nhất trí biểu quyết của 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐQT trình bày
Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014
Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014
Ông Nguyễn Tiến Dự – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014
Ông Vũ Minh Tú – Kế toán trưởng trình bày các: tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2013 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014;
Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhận, chia cổ tức và trích lập các quỹ
và Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Tại Đại hội các Cổ đông đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và các Tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2014. Kết quả đã được 30.444.003 cổ phần/ 30.844.003 cổ phần chiếm 98,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Quy chế, trong Đại hội nếu Cổ đông tham dự có quyền biểu quyết nhưng không tham gia bỏ phiếu được xem là nhất trí thông qua các nội dung biểu quyết). Vậy Kết quả đã được 100% các Cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể:
– Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
– Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức trích lập các quỹ;
– Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014
Ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (Cổ đông sáng lập SBM)
 
Ông Nguyễn Tiến Dự – Trưởng Ban TCKT Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua các
Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ông Vũ Quang Long – Trưởng ban thư ký đọc Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2014 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, kết thúc thành công tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.