Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị – SBM Thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
(Quý cổ đông tải tài liệu dùng trong Đại hội theo đường dẫn (link))
I. Thời gian, địa điểm, điều kiện và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
* Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
II. Tài liệu tham khảo và dùng trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
* Quy chế làm việc 
* Báo cáo của Hội đồng quản trị
* Báo cáo kết quả ĐTXD-SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014
* Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
* Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ
* Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS
* Tờ trình về tăng vốn điều lệ SBM