HĐQT thăm và kiểm tra NMTĐ Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng

Nhằm đánh giá chính xác thực trạng hoạt động của NMTĐ Thoong Gót. Sau thời gian nhận chuyển giao vận hành và được Công ty tiến hành sửa chữa lớn cả 03 tổ máy.
Hội đồng quản trị do Ông Thiều Kim Quỳnh (Chủ tịch HĐQT) dẫn đầu đã kiểm tra và làm việc với toàn thể CBCNV Nhà máy thủy điện Thoong Gót, qua công tác kiểm tra HĐQT đã đánh giá rất cao khả năng phục hồi, đại tu, sửa chữa các tổ máy của Nhà máy, đảm bảo phát huy hết công suất phát, tối ưu hóa giảm bớt vận hành sức người. (Dự kiến sản lượng điện phát thương phẩm năm 2013 đạt 11.341.000kwh). Đời sống của CBCNV Nhà máy ổn định, các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc sinh hoạt, sản xuất của người lao động.
Sau đây là một số hình ảnh của Nhà máy

Cả 3 tổ máy sau khi đại tu đã đáp ứng được 100% công suất phát
Công tác duy tu các điểm sạt trượt của hồ chứa luôn được tiến hành

Hồ chứa luôn sẵn sàng đáp ứng phát cả 3 tổ máy
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo NMTĐ Thoong Gót