Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh