Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán và Nghị Quyết về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017