Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh