Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021. Hội đồng quản trị – SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:  
* Thời gian: Từ 14h00, Thứ 5, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Thắng Lợi 3, Khách sạn Thắng Lợi –  Số 200 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
Thành phần:   
– Các Cổ đông hiện hữu của SBM theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD cung cấp chốt ngày 1/4/2022.
– Hội đồng quản trị;
– Ban kiểm soát;
– Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
* Nội dung chi tiết: Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu và tải tài liệu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo link download sau: