Công bố thông tin đính chính về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ ngày 7/4/2022

Download file tài liệu Công bố thông tin về Tờ trình số 134/TT-HĐQT-SBM ngày 07/04/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ thay cho tờ trình số 117/ TT-HĐQT-SBM ngày 04/04/2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/16Vhe8Z5Gb-AKAk3DlhGO7JytS7hlPTFb/view?usp=sharing