Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

Download file: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 tại đây: